Voorwaarden

Gedragscode

Novalitica VOF is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) (vooralsnog onder de bedrijfsnaam Midden-Oosten Perspectief).

Op onze werkzaamheden is sinds 1 juli 2010 de gedragscode van de branche-organisatie NRTO voor opleidingsinstituten van toepassing. Deze gedragscode heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en -bewaking van onze trainingen, de deskundigheid van onze docenten en de wijze waarop we met klanten communiceren. De tekst van deze gedragscode is te vinden op de website van de NRTO.

De onderstaande voorwaarden gelden ten aanzien van de trainingen en worden gehandhaafd in de geest van deze gedragscode.

Aanmelding

De trainingen met open inschrijving vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde training, kunt u die nog binnen zeven werkdagen intrekken. Wanneer de training doorgaat, krijgt u voor de betreffende data een schriftelijke uitnodiging met daarin aangeduid het adres van de locatie en de tijd waarop u verwacht wordt. Tesamen met de uitnodiging ontvangt u de factuur.
De factuur dient uiterlijk vier weken voor de cursusdag betaald te zijn.
Mocht uw betaling niet op tijd bij ons binnen zijn, en u wilt desondanks de training volgen, neemt u dan contact met ons op. Informeert u op voorhand bij uw administratie of er tijdig betaald is.

Verhindering

Als u na uw aanmelding verhinderd bent, laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten. Annulering is mogelijk tot vier weken voor de trainingsdatum. Het cursusgeld wordt dan gerestitueerd, met aftrek van € 25,00 administratiekosten. Na vier weken voor de trainingsdatum is annulering niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.

* Overigens kunt u ten alle tijde, dus ook kort voor de trainingsdatum, informeren of er nog plaatsen zijn. U kunt zich – als er nog plaats is – ook dan nog aanmelden en inschrijven.

In plaats van restitutie, kunt u, mits u tijdig bericht geeft, de training wel op een andere geplande dag volgen.
Wanneer u als deelnemer op de trainingsdag plotseling toch blijkt te zijn verhinderd, probeer dan een vervanger te sturen. Graag worden wij daarvan tijdig verwittigd.

Als u op de cursusdag zelf door overmacht verhinderd blijkt, geeft u dan liefst ‘s ochtends zo snel mogelijk voor aanvangstijd bericht. Wij doen u dan een voorstel om de training op een andere dag te volgen.
Cursisten die zonder bericht niet komen opdagen, kunnen achteraf nog met ons contact opnemen. Mochten zij besluiten de training alsnog op een andere dag te volgen, zijn zij bovenop het cursusbedrag administratiekosten € 12,50 verschuldigd.

De factuur en de uitnodiging

Voor de trainingen op locatie ontvangt elke cursist ruim voor de (eerste) trainingsdag een persoonlijke uitnodiging per post. Kijkt u goed of de gegevens in de uitnodigingsbrief en de factuur juist zijn, in het bijzonder wanneer u door een collega of chef voor de training bent aangemeld. Wij besteden grote zorg aan een goede administratie, maar mochten wij onverhoopt abuis zijn, dan is het ook uw verantwoordelijkheid ons daar tijdig op te wijzen.

Annulering van de training

Indien er onzerzijds omstandigheden zijn waardoor de training niet kan doorgaan, wordt alle cursisten een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan de desbetreffende cursisten het cursusgeld gerestitueerd.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de lesmaterialen, schema’s, modellen, teksten en instrumenten die Novalitica VOF / Rob Ermers bij de uitvoering van de training gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Novalitica VOF / Rob Ermers, tenzij anders is aangegeven.

De deelnemers zullen op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Novalitica VOF / Rob Ermers. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren expliciete afspraken over zijn gemaakt, de trainings- en cursusmaterialen die de deelnemer tijdens de uitvoering van de training heeft gebruikt of heeft uitgereikt gekregen, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels voor eigen gebruik, of voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier aan derden beschikbaar te stellen (in het bijzonder niet via bijv. internet of bedrijfsinterne websites).

Garantiebeperking

Novalitica VOF zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Novalitica VOF met de opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

Klachten

Mocht u als klant of deelnemer klachten hebben, dan worden die binnen ten minste vier weken behandeld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. De uitspraak van die derde is dan bindend.

Offertes

Vanzelfsprekend maken wij graag een vrijblijvende offerte voor al onze activiteiten.